Vi är era experter för en renare framtid.

Clean Steel tillhandahåller expertis inom hantering av smuts på värmeöverföringsytor som ackumuleras i pannor under energiproduktion.

Hållbara lösningar

Smart Blasting™ är baserad på den cirkulära ekonomimodellen:

Steg 1.

Allt sand är ofarligt processavfall från nickelindustrin – en biprodukt från industriella processer. Sand och vatten som traditionellt används är obehandlade råvaror.

Steg 2.

Siktning och torkning ger materialet en ny livslängd

 

 

Steg 3.

Efter att Smart Blasting ar använts återvinns allt avfall hos vår partner Suomen Erityisjäte Oy

 

Clean Steel och hållbar utveckling

 

Bekämpning av klimatförändringarna kräver omedelbara åtgärder. Bioenergi har visat sig vara det mest kostnadseffektiva sättet att avstå från fossila bränslen i förbränningsbaserad energiproduktion.

En ökad användning av bioenergi minskar utsläppen samt förbättrar försörjningstryggheten och självförsörjningen med energi.

Energibolagen har gjort betydande investeringar för att nå klimatmålen. På mindre än ett decennium har andelen skogsbränslen som används i fjärrvärmeproduktion ökat från 10 till över 30 procent. Av de över 100 miljoner kubikmeterna årliga tillväxten är nästan 10 miljoner kubikmeter flis som bränns i varmvattensystem.

Finska kraftverk är effektiva, välskötta och moderna. Kombinerad värme- och elproduktion säkerställer att energiinnehållet i skogsbiomassa och från hushållsavfall kan tillvaratas med nästan 100 % effektivitet. Förbränningsanläggningarnas utsläpp kontrolleras med strikta miljötillståndsregler. Målen för EU:s regelverk är att kontinuerligt minska utsläppen.

Produktionen finns där behovet av värmeproduktion är som störst. Tillsammans står de 59 värmeproduktionsanläggningarna som täcker de största bostadsområdena för 10 000 MW effekt, medan de 300 mindre anläggningarna står för 3 500 MW effekt.

Hur stöder Clean Steel hållbarhet?

 

Vi tror att hållbar utveckling är nyckeln till att nå framtida framgångar och uppnå våra mål.

Vi presenterar dig gärna för Clean Steels hållbarhetsmodell.

Att bygga en hållbar verksamhet sker inte över en natt, eftersom det är en resa som kräver stort engagemang. Det kräver också konsekventa handlingslinjer och policyer, såsom att skapa ett kvalitetsledningssystem och viljan att utveckla befintliga verksamhetsmodeller samt att skapa nya lösningar som tar hänsyn till miljöpåverkan.

År 2011 etablerade vi vår verksamhet som strävar efter en renare och effektivare förbränning. Vi bestämde oss redan från början att vi skulle skapa ett inspirerande och substantiellt koncept med hjälp av “de tre pelarna” i vår hållbara utvecklingsmodell.

De tre pelarna är:

  • Effektivare användning av våra resurser i vår verksamhet
  • Utveckling av vår verksamhet så att arbetssäkerheten beaktas och miljöpåverkan minimeras
  • Vidta aktiva åtgärder i vårt samhälle för att lära av andra

Kvalitet, säkerhet och företagsansvar är våra kärnprinciper.

Hur kan bli de tydliga i Clean Steels dagliga verksamhet och andra aktiviteter?

Effektiv användning av resurser

Mindre är mer! Vår Smart Blasting-metod för rengöring av värmeöverföringsytor förstärker förbränningsprocessen/förbränningsprocessen. Eller med andra ord, samma mängd energi kan produceras med mindre bränsle efter rengöring (förbättrad effektivitet). Med effektivare förbränning minskar också utsläppen.

Utveckling av verksamheten samtidigt som miljöpåverkan minimeras

Kvalitetsledningssystemet som övervakar vår verksamhet har definierat instruktioner och procedurer för att fastställa vårt företags kvalitet, säkerhet och företagsansvar.

Vara aktiv i vårt samhälle

Vi utvecklar vår verksamhet i samarbete med våra kunder och panntillverkare. Skärpningarna av miljöreglerna har uppmuntrat oss att hitta lösningar som hjälper våra kunder att utöka sin verksamhet och uppnå framtida utsläppsmål.

Vi utvecklar sätt att kontrollera smuts och korrosion tillsammans med VTT.

Expertis

Clean Steel är världens första professionella tjänst som kontrollerar korrosion och smuts på värmeöverföringsytorna i kraftpannor. Vår Smart BlastingTM-metod tar effektivt och säkert bort alla slaggavlagringar från värmeöverföringsytor. Denna metod har undersökts och studerats av statens tekniska forskningscentral i Finland, VTT AB och de har bevisat att metoden faktiskt hindrar framtida nedsmutsning. Detta krävande arbete utförs av utbildade yrkesmän.

Uppdrag

Vi hjälper dem som driver kraftverk att se fördelarna med en ren panna som en viktig faktor för att upprätthålla en lönsam verksamhet. Vi rengör pannor med en metod som kan bidra till att förbättra pannans funktioner och/eller minska mängden bränsle som behövs för dess drift. Vi fortsätter att utveckla sätt att hantera smuts och säkra en stabil energiproduktion.

Ansvar

Våra tjänster förbättrar inte bara kraftverkets energieffektivitet, de minskar också bränsleförbrukningen och hjälper till att kontrollera utsläppen. Vi arbetar mot bättre kundupplevelser och mot de mest effektiva och miljövänliga resultaten. Vi vill verka ansvarsfullt och vara en uppmuntrande förebild och arbetsgivare för de yrkesverksamma som vi har utbildat i metoder för smutskontroll.

Välj oss

Vi hjälper våra kunder att se fördelarna med rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för att upprätthålla en lönsam verksamhet.