Puhtaamman tulevaisuuden asiantuntijasi.

Clean Steel on maailman ensimmäinen energiaa tuottavien kattiloiden ja lämmönsiirtopintojen likaantumisen ja korroosion hallinnan asiantuntijayritys.

Energiaturpeen polton väheneminen muuttaa voimalaitosten arkea ja kattilan puhdistustarvetta merkittävästi

10.12.2020 | Uutinen | Vesa Railamaa

Turpeen verokohtelun muuttumisen tiedettiin vaikuttavan energiaturpeen käytön määrään Suomessa. Arvailun kohteena oli lähinnä se, kuinka nopeasti tuo muutos tapahtuu. Muutos on vasta käynnistynyt, mutta tässä vaiheessa voidaan kuitenkin todeta, että se näyttää tapahtuvan odotettua nopeammin. Vero nostaa energiaturpeen hintaa selvästi ja turpeella tuotetun energian hinta nousee selvästi aiempaa korkeammaksi. Tämä osaltaan kiihdyttää muutosta, jossa turve korvautuu energian tuotannossa muilla polttoaineilla.

Energiaturpeen käyttö on vaihdellut Suomessa vuositasolla merkittävästi, johtuen mm sääoloista ja muiden polttoaineiden saatavuudesta. Energiaturvetta käytetään Suomessa n 260 kattilassa, joissa tuotetaan kaukolämpöä ja teollisuuden tarvitsemaa lämpöä ja höyryä. Vuosina 2016-2018 aikana Suomessa kulutettiin keskimäärin n. 15 TWh energiaturvetta (Lähde AFRY). Asian kokoluokka on siis merkittävä ja onkin selvää, että turpeen käytössä nyt tapahtuva muutos on valtava ja sen vaikutukset laajoja.

Turvetta poltetaan tyypillisesti seospolttona muiden polttoaineiden kuten biomassan kanssa. Seospoltolla on monia etuja ja eri polttoaineiden osuuksia voidaan muuttaa suhteellisen helposti hinnan ja eri polttoainelaatujen saatavuuden vaihtuessa. Teknisistä syistä johtuen turpeen käytöllä on kuitenkin monissa vanhemmissa kattiloissa minimiosuutensa ja mikäli siitä halutaan poiketa, tulee kattilaan tehdä korjausinvestointeja ja huolehtia rikinsyötöstä kattilaan. Uudemmissa kattiloissa tilanne on toinen ja ne ovat usein suunniteltuja polttamaan myös pelkkää biomassaa.

Turve sisältää rikkiä joka on pienissä määrin tarpeellista estämään ja minimoimaan kattilan korroosiota, joka aiheutuu pääasiassa biopolttoaineiden sisältämästä kloorista. Korroosion minimoimiseksi usein suositellaankin, että polttoaineen tulisi sisältää tietty määrä rikkiä suhteessa kloorin määrään. Tästä johtuen vanhemmille kattiloille on näin muodostunut turpeen käytön minimi korroosio-ongelmien minimoimiseksi. Tyypillisenä turpeen minimirajana on usein pidetty n. 20-25% osuutta kokonaispolttoainemäärästä.

Turve on sen sisältämän hiekan johdosta myös polttoaine, joka on pitänyt kattilan lämpöpintojen likaantumisen hyvin hallinnassa. Pääasiallisena polttoaineenaan turvetta polttavien kattiloiden puhdistustarve onkin perinteisesti ollut melko vähäinen. Turpeen polton väheneminen vaikuttaakin oleellisesti myös kattiloiden lämpöpintojen likaantumiseen ja niiden puhdistustarpeeseen. Polttoainemuutosten yhteydessä onkin suoran kustannusvaikutuksen lisäksi oleellista pyrkiä huomioimiaan jo ennalta myös epäsuora huoltokustannusten mahdollinen nousu. Lämmönsiirtopintojen perusteellinen puhdistus on usein tarpeellista suorittaa jatkossa vuosittain jos merkittävä osa turpeesta korvataan biomassalla. Polttoainemuutoksen jälkeiseen kattilan toimintaan ja lämpöpintojen likaantumisalttiutteen vaikuttaa turpeen osuuden lisäksi luonnollisesti myös se, millä biopolttoaineella turve korvataan.

Clean Steel:lla on pitkä kokemus erilaisia biopolttoaineita käyttävien kattiloiden lämmönsiirtopintojen puhdistamisesta. Olemmekin mielellämme apunanne jos teidän laitoksellanne suunnitellaan turpeen käytön vähentämistä tai sen kokonaan korvaamista muilla polttoaineilla. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Clean Steelille patentti – energiantuotannon tehoa lisäävällä menetelmällä globaalit markkinat

7.9.2020 | Uutinen | Vesa Railamaa

Suomalainen Clean Steel International Oy on patentoinut Smart Blasting-menetelmän, joka uudistaa bioenergiaa tuottavien kattiloiden puhdistuksen aiemmat käytännöt. Menetelmä on nyt patentoitu Suomessa ja patentin laajennus Eurooppaan ja latinalaiseen Amerikkaan on meneillään.

Smart Blasting-menetelmää hyödyntävät esimerkiksi paperi- ja sellutehtaat, jätteenpolttolaitokset, sahat sekä CHP-laitokset. Kehitystyön taustalla on Clean Steelin halu ratkaista globaalisti tunnistettu biomassan polttamiseen liittyvä ongelma, jossa palamisen yhteydessä syntyvä tuhka kertyy kattilan lämmönsiirtopinnoille ja heikentää näin kattilan toimintaa ja käyttövarmuutta.

– Kiertotalouden myötä energiantuotannossa käytettävät polttoaineet ovat monipuolistuneet ja haastavat polttoaineet ovat tulleet jäädäkseen. Kaikkea poltetaan ja kaikesta tehdään energiaa. Tämä on monessa mielessä fiksua, mutta samalla se aiheuttaa kattilan moitteettomalle toiminnalle ja likaantumisenhallinnalle haasteita. Kun tehtaiden ja lämpölaitosten kattiloissa poltetaan enemmän esimerkiksi teollisuuden sivuvirtoja, syntyy samalla merkittävästi enemmän tuhkaa ja kattilaa operoiva taho on uuden tilanteen edessä, kertoo yrityksen myyntijohtaja Vesa Railamaa.

Erilaisten kattiloiden lämmönsiirtopintojen perinteiset puhdistusmenetelmät eivät aina takaa täysin puhdasta lämmönsiirtopintaa.
– Esimerkiksi hiekkapuhalluksessa puhdistettavaan lämmönsiirtopintaan jää usein pieni kerros likaa ihan varovaisuussyistä, koska kattilan pinnasta ei saa lähteä millin tuhannesosaakaan. Kun puhdistettu pinta jää ohuen likakerroksen peittoon, ei korroosion ja eroosion vaikutuksia voi visuaalisessa tarkastuksessa havaita. Lisäksi, jos pinta jää karheaksi, uusi lika tarttuu kiinni entistä helpommin, taustoittaa Railamaa.

– Me mietimme, että on pakko olla fiksumpi tapa. Kokeilimme erilaisia menetelmiä, joilla lika irtoaisi tehokkaasti, mutta jotka eivät vahingoittaisi kattilan putkimateriaalia. Näin löysimme nikkelituotannon sivuaineena syntyvän kuonan. Menetelmän avulla lika irtoaa tehokkaasti ja puhdistettavan putken pintaan muodostuva kromioksidiyhdiste hidastaa uuden lian tarttumista. Asiakkaalle merkittävin etu on energiantuotannon tehostuminen ja mahdollisten likaantumisesta johtuvien kattilan ajonaikaisten ongelmien minimointi. Monet asiakkaamme ovat huomanneet tämän kertakokeilulla, Railamaa jatkaa.

Yritys tutkitutti menetelmän VTT:llä ja päätti tämän jälkeen hakea sille patenttia. Patenttiprosessi kesti kolme ja puoli vuotta.

– Tämä on meille tärkeä askel. Haluamme osoittaa alan globaaleille toimijoille, että olemme uskottava kumppani. Meillä on tutkittua osaamista, josta on merkittävää taloudellista hyötyä asiakkaillemme. Kattilat yksinkertaisesti toimivat paremmin palvelumme avulla, kertoo Railamaa.

– Suomalaisella osaamisella on kansainvälisiä mahdollisuuksia, kunhan jätämme meille tyypillisen nöyrän ”alihankkija-asenteemme” kotiin ja lähdemme rohkeasti maailmalle. Meiltäkin kysellään paljon, miten te sinne Ruotsiin, Ranskaan ja Uruguayhyn pääsitte? Ihan itse kävimme tapaamassa näitäkin asiakkaita ja kerroimme, mitä hyötyä palvelustamme on, kertoo Railamaa.

– Ongelma, joka voidaan ratkaista Smart Blastingin avulla on maailmanlaajuinen. Olisikin suorastaan järjetöntä keskittyä vain kotimarkkinoihin, joten totta kai haluamme maailmalle, summaa Railamaa.

Clean Steel on energiaa tuottavien kattiloiden ja lämmönsiirtopintojen likaantumisen ja korroosion hallinnan asiantuntijayritys. Yrityksen asiakkaisiin kuuluvat kaikki isot suomalaiset metsäyhtiöt, useita energiayhtiötä ja muun muassa Klabin, Brasilian suurin pahvi- ja kartonkipakkausten valmistaja sekä Dalkia, Ranskan johtava voimalaitosoperaattori. Yrityksen liikevaihto vuonna 2019 oli n. 2,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Vesa Railamaa, myyntijohtaja
+358 40 5473916
vesa.railamaa@cleansteel.fi

Tilastotietoa Suomessa myönnetyistä patenteista https://www.prh.fi/fi/patentit/tilastoja.html

Ongelmat lämmönsiirrossa lisäävät kustannuksia

1.11.2019 | Uutinen | Vesa Railamaa

Lämmönvaihtimien likaantuminen ja siitä aiheutuva energia- tehokkuuden heikkeneminen on merkittävä taloudellinen ongelma, joka lisää usein mm. primääripolttoaineiden kulutusta lämmönsiirtokyvyn heikentyessä, kasvihuonepäästöjä, huolto- ja työvoimakustannuksia sekä hankalan ja likaisen puhdistustyön tarvetta.

Lämmönvaihtimien likaantumisesta yrityksille suoraan aiheutuvat

  • korkeampia investointikustannuksia
  • lisääntyneitä energiakustannuksia
  • menetetyistä tuotannosta aiheutuvia kustannuksia
  • lisääntyneitä huoltokustannuksia

Ylimitoitus kiihdyttää likaantumista

 

Likaavia ainevirtoja sisältävissä kohteissa lämmönvaihtimet on tyypillisesti mitoitettu noin 20–50 % normaalia suuremmiksi. Ylimitoituksen tarkoitus on taata lämmönvaihtimen toiminta likaantumisesta huolimatta. Todellisuudessa ylimitoitus laskee virtausnopeuksia ja luultavasti kiihdyttää likaantumista.

Investointikustannuksia lisäävät esimerkiksi erikoisjärjestelyt, jotka on tehty helpomman mekaanisen puhdistamisen, käytönaikaisen puhdistamisen tai rinnakkaisen lämmönvaihtimen vuoksi erittäin tärkeissä prosesseissa.

 

Lika kasvattaa kuluja

 

Lämmönsiirtopintojen likaantuminen johtaa aina energiakustan- nusten kasvamiseen. Mikäli lämmönsiirtokerroin huononee, joko kylmä virta ei lämpene tai kuuma virta jäähdy tarpeeksi. Tämä edellyttää lisäjäähdytystä tai -lämmitystä. Tätä ei kuitenkaan aina joko huomata tai siitä ei välitetä, jos prosessille ei aiheudu suoranaisia ongelmia.

Jos lämmönsiirtokertoimen heikkeneminen puolestaan kompensoidaan virtausnopeuksia nostamalla, painehäviöt kasvavat. Tällöin pumppauksen tai puhalluksen vaatima energia kasvaa eksponentiaalisesti. Painehäviöt kasvavat myös ilman virtausnopeuksien erillistä nostamista, sillä virtauskanavan poikkipinta-ala pienenee ja virtausvastus suurenee.

Yleinen ratkaisu on puhdistaa likaantuneita lämmönsiirto- pintoja aika ajoin poistamalla lämmönvaihdin käytöstä. Mikäli tuotanto pitää keskeyttää, aiheutuu heti ylimääräisiä kustannuksia. Vaikka rinnalla olisi toinen lämmönvaihdin ja tuotantoa ei tarvitsisikaan keskeyttää, nousevat käyttökustannukset joka tapauksessa puhdistamisen huoltokustannusten vuoksi.

Lähes jokaisella teollisuudenalalla esiintyy lämmönsiirtoa. Sen energiatehokkuuden heikentyminen näkyy välittömästi tuotteiden ja valmisteiden hinnoissa esimerkiksi tuotannon keskeytysten sekä korkeampien energia-, pumppaus-, puhallus- ja huoltokustannusten kautta.

 

Jättisäästöt lämmönsiirron tehostamisesta

 

Lämmönsiirron tehokkuus on merkittävä asia myös kansantaloudellisesti. Lämmönvaihdinten likaantumisen aiheuttamien kustannusten on arvioitu olevan noin 0,25 prosenttia bruttokansantuotteesta esimerkiksi Yhdysvalloissa, Englannissa, Japanissa, Saksassa ja Ranskassa (Belmiloudi,2011).

Suomen bruttokansantuotte oli vuonna 2013 noin 201 miljardia euroa. Suomessa se merkitsee, että lämmönvaihtimien likaantuminen aiheuttaa noin 500 miljoonaa euron kustannukset vuosittain (lähde: Motiva).

Clean Steel Oy:n osaaminen kiinnosti Soodakattilapäivillä

1.11.2019 | Uutinen | Vesa Railamaa

Ulvilalainen Clean Steel Oy:n osallistui Pöyry Finland Oy:n vuosittain järjestämään perinteiseen Soodakattilapäivän seminaariin ensimmäistä kertaa. Tilaisuus järjestettiin Helsingissä hotelli Presidentissä ja paikalla tilaisuudessa oli yli 120 alan ammattilaista.

Clean Steel Oy:n myyntijohtaja Vesa Railamaan esityksessä pureuduttiin soodakattiloiden likaantumisenhallintaan ja alan toimijoiden muuttuvaan toimintaympäristöön. Railamaa alleviivasi ennakoivan ja tehokkaan likaantumisen hallinnan merkitystä osana laitosten tehokasta toimintaa: ”Yhteistyömme Metsä Groupin omistaman Äänekosken biotuotetehtaan kanssa osoittaa, että hyvääkin prosessia voi ja kannattaa parantaa. Näin toimien ongelmat minimoidaan ja kattilan lämmönsiirto säilyy tehokkaana läpi ajokauden”.

”Tehokkuusvaatimukset, halu parantaa ja haasteelliset polttoaineyhdistelmät tekevät yhdessä sen, että kattiloiden lämmönsiirtointojen likaantumisen hallinta on tällä hetkellä tärkeämpää kuin koskaan aiemmin.” Railamaa totesi.

Clean Steelin kehittämä CBE -räjäytyspuhdistusmentelmän avulla kattilan lämmönsiirtopinnoille kertyvää likaa voidaan poistaa tehokkaasti ajon aikana ilman tuotantoprosessin keskeytystä ja kattilan alasajoa. Menetelmän avulla lämmönsiirto tehostuu ja kattilan ajokautta voidaan pidentää.

Clean Steelin lisäksi seminaarissa esiintyivät mm. Valmetin Technologies Oy:n ja Andrizin Oy:n edustajat

Suomen Soodakattilayhdistyksen tarkoitus on edistää soodakattiloiden ja niihin läheisesti liittyvien prosessien turvallista, taloudellista ja ympäristöystävällistä käyttöä sekä kehitystyötä. Yhdistyksen jäsenistöön kuluvat mm. Metsä Group, UPM, Stora Enso, Valmet Technologies, Andriz ja Aalto yliopisto

Lisätiedot:

Clean Steel, Vesa Railamaa 040-5473916

Clean Steel, Janne Laitomaa 050-4089498

 

Tyytyväisiä asiakkaitamme

 

Markkinoiden parasta puhdistusjälkeä Hangosta Ivaloon ja Suomesta Brasiliaan.

 

11 + 15 =

Valitse meidät.

Autamme asiakkaitamme näkemään puhtaiden lämmönsiirtopintojen todennetut hyödyt merkittävänä osana kannattavaa liiketoimintaa.

All rights reserved. Clean Steel Oy 2019.